Сагаан hараар, Сагаалганаар!

Сагаан hараар, Сагаалганаар!

Гаража байhан туулай жэлдэ  дунда hургуулиин  багшанарта, ажалшадта, hурагшадта hайн hайханиие, энхэ элyyрые хусэжэ.

  Алханын Yудэн Сумэтэй  адли буянтай,

 Yльгэр домогтой адли hурагшадтай,

Оюун бэлигтэй, суутай, алдартай,

Хододоо Yндэр Туг одотой,

ООдоо  хараhан  Хии Моритой,

Сарюун hонор, хухюунууд,

Дорюун элуур, хунгэнууд ,

Ута наhа эдлэжэ, удаан тэнюун hуухатнай болтогой.