13 января провели студийное занятие по бурятскому языку среди 5-8 кл. на тему " Буряад арад зоной еhо гурим"

Студийное занятие провели учителя бурятского языка и литературы  Анандаева Аягма Владиславовна и  Хаимчикова Цыцыгма  Дашинимаевна. Тема "Буряад арад зоной еhо гурим", как правильно   наши предки встречали гостей и как надо вести гостю. "Гэрээ эзэд" яагаад урдан сагта  айлшадаа  угтадаг, хундэлдэг байгааб. Тиигээд  айлшан хадаа ямар уургэ дуургэдэг, ямар еhо  гуримтай  байhан юм. Саашадань яажа айлшадтаа сай аягалдаг байгааб, ямар еhо  гуримтай юм. Монгол арад зон баа буряадууд юугээр адли бэ, ондоо бэ гэжэ харуулаа.